Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur GRAM GROUP samlar in och behandlar personuppgifter om våra hotell- och restauranggäster, medlemmar i vårt lojalitetsprogram Gram Social Club samt besökare på våra hemsidor. Med ”Personuppgifter” avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en person som är i livet.

Destination GRAM GROUP AB organisationsnummer 559118-3073, har ett övergripande personuppgiftsansvar för behandlingen av personuppgifter som sker inom koncerngruppen GRAM GROUP. Respektive hotell och/eller restaurang inom koncerngruppen GRAM GROUP (som består av Hotel Skansen i Båstad, Torekov Hotell, Hotel Riviera Strand och Huset på Stranden) ansvarar och bestämmer, tillsammans med GRAM GROUP AB, ändamålen för behandlingen av Personuppgifter inom ramen för hotellets/restaurangens verksamhet.

Avseende behandlingen av Personuppgifter om dig som användare av Hotell Riviera Strand AB:s (orgnr 556977-5603) tjänster är personuppgiftsansvaret således delat mellan GRAM GROUP AB och Hotell Riviera Strand AB.

När hänvisning nedan görs till ”GRAM GROUP”, ”vi”, ”vår” eller ”oss” ska det förstås som en hänvisning till det eller de bolag inom koncernen som är personuppgiftsansvarig för den aktuella behandlingen.

GRAM GROUP använder Personuppgifter bl.a. för att administrera och bearbeta bokningar, anpassa, tillhandahålla och utveckla våra tjänster (”Tjänsterna”) för att din upplevelse av dessa ska optimeras samt för att göra kommunikationen med dig mer personlig.

Din integritet är viktig för oss och vi arbetar hårt för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning och för att skydda dina rättigheter. Vänligen läs denna integritetspolicy noga, bl.a. för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Om du har några frågor angående behandlingen av dina Personuppgifter eller denna integritetspolicy, vill utöva dina rättigheter som beskrivs nedan eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss angående behandlingen av dina Personuppgifter är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter längst ned i denna integritetspolicy).  

Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

GRAM GROUP samlar in och behandlar dina Personuppgifter endast i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Insamling av Personuppgifter kan ske vid bokning av våra Tjänster, inskickande av uppgifter via vår hemsida eller när du vistas hos oss. Dina Personuppgifter samlas in antingen direkt från dig eller från ett bolag, organisation eller person som administrerar vårt tillhandahållande av Tjänster till dig. Vidare samlar vi in Personuppgifter genom cookies, tags, trackingpixlar och Club Grams medlemsservice. Vi får från tid till annan Personuppgifter om dig från andra bolag inom GRAM GROUP-koncernen och våra samarbetspartners.

Det är viktigt för GRAM GROUP att alltid hålla dina Personuppgifter uppdaterade och korrekta, varför vi för detta ändamål kan komma att importera Personuppgifter från dig från externa källor såsom offentliga register.

Vilka typer av personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar endast in Personuppgifter som är relevanta för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Personuppgifter som kan komma att samlas in är uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och cookies, uppgifter för att underlätta användandet av vår hemsida (t.ex. förvalt språk och användarhistorik), uppgifter om medlemskap i GRAM Social Club, uppgifter om resesällskap, bokningspreferenser, betalningar, arbetsgivare, kontakter vid akuta situationer, krav på särskild diet, krav på anpassning med anledning av funktionsnedsättning samt annan information som du delar med dig av i samband med kontakt med oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

GRAM GROUP samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka Tjänster du använder.

GRAM GROUP använder Personuppgifter för att:

 1. administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, inklusive att öka din nytta och upplevelse av våra Tjänster,
 2. bearbeta dina bokningar och beställningar av Tjänsterna,
 3. kontakta dig via t.ex. SMS, andra mobila applikationer eller e-post, för att avisera om din bokningsstatus eller ge dig annan information om din bokning (före, under och efter din vistelse),
 4. diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av Tjänsterna,
 5. individualisera kommunikationen med dig t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra Tjänster,
 6. analysera statistik och användarbeteenden, samt
 7. marknadsföra och informera om Tjänsterna.

Enligt vilka lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

GRAM GROUP baserar sin behandling av Personuppgifter på olika lagliga grunder enligt följande:

 • Den lagliga grunden för behandling av dina Personuppgifter för att administrera och bearbeta en bokning som du har gjort för din egen räkning samt tillhandahålla dig våra Tjänster i enlighet med denna bokning grundas på är att den är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett avtal (om att tillhandahålla Tjänster) med dig sluts samt, när bokningen är bekräftad, för att fullgöra ett avtal med dig.
 • Behandling av dina Personuppgifter för att administrera och bearbeta en bokning som någon annan har gjort samt tillhandahålla dig våra Tjänster i enlighet med denna bokning grundas på att den är nödvändig för vårt berättigade intresse att fullgöra vårt avtal med bolaget, organisationen eller personen som gjort bokningen i fråga. Om du gör en bokning för någon annans räkning kommer vi att behandla dina Personuppgifter för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med det bolag, den organisation eller den person som bokningen avser.
 • Den lagliga grunden för behandling av dina Personuppgifter för att diagnostisera fel, optimera vår teknik, analysera statistik och användarbeteenden, individualisera kommunikationen med dig är vårt berättigade intresse att ge våra kunder bästa möjliga service och att optimera vår kommunikation samt våra Tjänster.
 • Behandling av dina Personuppgifter för att skicka erbjudanden och information samt marknadsföra Tjänsterna är baserad på vårt berättigade intresse att marknadsföra, främja och informera om vår verksamhet och våra tjänster.
 • Personuppgifter rörande allergier eller funktionsnedsättningar kommer endast att behandlas i den mån vi har inhämtat ett uttryckligt samtycke från dig. Vår utgångspunkt är emellertid att sådana uppgifter ska anonymiseras i största möjliga mån, naturligtvis utan att de enskilda individernas säkerhet äventyras. Vidare kommer uppgifterna att raderas omedelbart efter att ditt besök har avslutats och vårt behov av uppgifterna upphör.

Utskick av information

När du gjort en bokning hos oss använder vi dina Personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress som du lämnat i samband med bokning.

Efter vistelsen skickas det ut en enkätundersökning där vi ber dig svara på frågor om din vistelse för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Vi kan också skicka e-post där vi tackar för besöket.

Inför och under vistelsen kan vi även, via e-post/SMS, komma att skicka ut information till den e-postadress och/eller mobilnummer som har angetts i samband med bokning. Det kan t.ex. vara uppgifter om tillgängliga SPA-tider, viktig information inför vistelsen eller påminnelse om inbokad tid hos restaurang.

Mottagande av Personuppgifter i e-post

Detta stycke gäller för dig som, antingen som privatperson eller representant för ditt bolag, har skickat e-post till en anställd eller någon annan av GRAM GROUPs representanter. Vi samlar in Personuppgifter i form av ditt namn, din e-postadress och annan information som du frivilligt delar med dig av i e-postmeddelanden som du skickar till oss. Vid mottagande av ett e-postmeddelande kommer vi att göra en bedömning kring om vi har någon anledning och rättslig grund enligt denna integritetspolicy att lagra eller på annat vis fortsätta att behandla de mottagna Personuppgifterna. Om vi gör bedömningen att sådan anledning och rättslig grund finns kommer vi att fortsätta att behandla de mottagna Personuppgifterna i enlighet med denna integritetspolicy. I annat fall kommer vi att radera Personuppgifterna som mottogs genom e-postmeddelandet.

Lagring och överföring av personuppgifter

GRAM GROUP lagrar Personuppgifter i överensstämmelse med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning. Personuppgifter lagras i samband med en bokning och efterföljande besök hos oss samt därefter i den mån det är nödvändigt för att GRAM GROUP ska kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar GRAM GROUP. Vidare sparar GRAM GROUP Personuppgifter i den mån det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsproblem.

Efter avslutat besök kommer GRAM GROUP behålla Personuppgifter om dig för att kunna skicka erbjudanden och information till dig. Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att GRAM GROUP upphör att behandla dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan bolag inom GRAM GROUP för behandling för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy. GRAM GROUP använder underleverantörer, t.ex. för datordrift och för att på bästa sätt tillhandahålla dig våra Tjänster, och Personuppgifter kan därför komma att överföras till dessa underleverantörer. GRAM GROUP kan komma att anlita personuppgiftsbiträden som behandlar dina Personuppgifter endast för GRAM GROUPs räkning och i enlighet med våra instruktioner. Personuppgifter kommer endast behandlas av ett personuppgiftsbiträde efter att det har upprättats ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och personuppgiftsbiträdet, så att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina Personuppgifter.

GRAM GROUP kan vidare lämna ut Personuppgifter till polis eller annan myndighet om GRAM GROUP är skyldigt att lämna ut sådana uppgifter enligt lag eller myndighetsbeslut. GRAM GROUP kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter till andra parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser, revision eller liknande.

GRAM GROUP behandlar eller överför i regel inte Personuppgifter till land utanför EU/EES, men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU/EES ske även om landet i fråga, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för Personuppgifter. GRAM GROUP kommer i sådana fall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en hög nivå av skydd för dina Personuppgifter samt efterlevnad av tillämpliga EU/EES-regler.

Säkerhet och skyddande av personuppgifter

GRAM GROUP vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. GRAM GROUP utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vidare ser GRAM GROUP till att begränsa åtkomsten till Personuppgifterna till sådana delar av personalen som behöver ges tillgång till uppgifterna för att ändamålen som beskrivs i denna integritetspolicy ska kunna uppfyllas.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur vi arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR) – kontakta oss på privacy@gramhotels.se  – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Externa webbsidor och applikationer

På GRAM GROUPs hemsidor kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av GRAM GROUP. Denna integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av GRAM GROUPs hemsidor. GRAM GROUP ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade applikationer/webbsidor.

Din rätt att ändra, radera och granska dina personuppgifter

Informera gärna GRAM GROUP om dina Personuppgifter ändras genom att skicka e-post till privacy@gramhotels.se – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden.

GRAM GROUP kommer att, på din begäran eller när GRAM GROUP upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka Personuppgifter som behandlas om dig och en kopia av dessa Personuppgifter.

Under särskilda omständigheter (vilka framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning) har du rätt att be GRAM GROUP begränsa användningen av dina Personuppgifter eller radera dina Personuppgifter. Du har under vissa förutsättningar, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, även rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut och överföra dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om GRAM GROUP behandlar Personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom ett skriftligt meddelande till GRAM GROUP. Ett sådant återkallande gäller fortsatt behandling och inte retroaktivt. Du görs dock uppmärksam på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som grundas på annan laglig grund än samtycke (t.ex. tillhandahållande av Tjänster du har beställt).

Som även har angetts ovan har du rätt att när som helst och utan avgift begära att GRAM GROUP upphör med sin behandling av dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta oss på privacy@gramhotels.se – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden. I tillägg till detta kan du även avregistrera dig från utskick av erbjudanden och information via e-post, genom att klicka på den avregistreringslänk som finns i sidfoten av samtliga marknadsutskick.

Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter så får du gärna i första hand kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina Personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du rätt att inge eventuella klagomål angående vår behandling av dina Personuppgifter till Datainspektionen.

Kakor (cookies)

Läs om hur vi använder cookies här.

Kontakt

Om du vill utnyttja dina rättigheter som anges ovan eller du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande GRAM GROUP behandling av Personuppgifter och efterlevnad av tillämplig dataskyddslagstiftning, kan du kontakta oss på privacy@gramhotels.se  – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden. Alternativt kan du komma i kontakt med oss på följande adress:

GRAM Group AB
Att: Personuppgifter
Box 1073
269 21 Båstad

Hotel Riviera Strand Policy Kamerabevakning

Hotel Riviera Strand strävar efter öppenhet och transparens med hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. Som ett komplement till vår personuppgiftspolicy har vi upprättat denna policy för kamerabevakning på Hotel Riviera Strand. Lagstiftningen som reglerar hur kamerabevakning får ske framgår av Dataskyddsförordningen (GDPR) och regleras i Sverige även genom Kamerabevakningslagen.

Vilka uppgifter samlar vi in och vad är ändamålen med behandlingen?

Här på Hotel Riviera Strand har vi kamerabevakning med inspelning av bildupptagning utan ljud. När en person kan identifieras genom bildupptagningen utgör inspelningen en personuppgift.
Syftet med kamerabevakningen är att öka säkerheten och tryggheten för våra kunder, vår personal samt för att skydda våra tillgångar.
Ändamålet med kamerabevakningen och behandlingen av inspelat material är att förebygga och utreda brott, olyckor och skadegörelse samt i förekommande fall assistera polismyndighet och åklagare vid misstänkt eller konstaterad brottslighet.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter i samband med kamerabevakningen är genom intresseavvägning och kan vidarebefordras till polismyndighet med stöd i ”rättslig förpliktelse” (art. 6.1 c dataskyddsförordningen)

Hotel Riviera Strand gör bedömningen att behovet av kamerabevakningen är större än det intrång i den personliga integriteten som kamerabevakningen kan innebära för våra kunder och vår personal. Kamerabevakningen sker endast på begränsade ytor. Vidare har vi säkerställt att endast ett begränsat antal personer har tillgång till det inspelade materialet och kommer endast använda det inspelade materialet enligt de ändamål som angivits ovan.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas endast så länge det behövs för att kunna fullgöra de ändamål som inspelningen samlats in för enligt denna policy, dock längst i 30 dagar, varefter det raderas automatiskt. Vi kan komma att spara materialet längre än 30 dagar om det behövs för att uppfylla rättslig förpliktelse.

Vem har tillgång till inspelningarna?

Din personliga integritet är mycket viktig för oss. Vi har säkerställt att endast ett begränsat antal anställda har tillgång till det inspelade materialet. Dina uppgifter kan även komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga av företag som vi anlitar avseende bevakning, säkerhet, kamerasystem, felanmälan och kundsupport. Dessa parter får inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla de tjänster de anlitats för och enbart på de villkor vi anger.
Det inspelade materialet lagras i Sverige. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet, t ex vid polisanmälan eller fullgörande av rättslig process.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och även rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.
Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter eller har andra funderingar kring personuppgifter kan du kontakta din nationella dataskyddsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig & kontakt

Hotel Riviera Strand
Org.nr: 556977-5603
Adress: Rivieravägen 33, 269 39 Båstad
E-post: info@rivierastrand.se

Vad vill du boka? >